Aktuality základní školy

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 a 14 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR).

Správce osobních údajů:
Základní škola a Mateřská škola, Bukovice , okr. Náchod
Bukovice 47
549 54 Police nad Metují 1
tel ZŠ.: 491 543 405
tel. MŠ: 491 543 395
e-mail: skola.bukovice@seznam.cz
ID datové schránky: qskmb45

Kontakt na pověřence:
Bc. Hana Wilkeová
tel.: 732 781 068
e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz
adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
Osobní údaje o žácích a zákonných zástupcích se zpracovávají na základě právních předpisů (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škola školských zařízení, vyhláška o vedení školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře bamí a další), na základě smlouvy, souhlasu a ve veřejném nebo oprávněném zájmu školy.

Zpracovávané údaje o žácích:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo, příp. datum narození, nebylo li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno
 • státní občanství
 • místo narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá li dítě, žák nebo student na území České republiky
 • údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání
 • datum zahájení vzdělávání ve škole
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání
 • vyučovací jazyk
 • údaje o znevýhodnění žáka
 • údaje o mimořádném nadání žáka
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření v dopo ručení školského poradenského zařízení
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • datum ukončení vzdělávání ve škole

Zpracovávané údaje o zákonných zástupcích:

 • jméno a příjmení
 • místo trvalého pobytu
 • adresa pro doručování písemností
 • telefonické spojení.

Osobní údaje o zaměstnancích a dodavatelích se zpracovávají na základě smluv.

Zpracovávané údaje o zaměstnancích:

 • jmenné a kontaktní údaje
 • údaje o platu, odměně a dalších platbách
 • údaje pro zdravotní a sociální pojištění
 • bankovní spojení
 • a další podobné údaje

Dále jsou zpracovávány fotografie/audiovizuální záznamy, které slouží k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikov ány na webu školy, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti, příp. v obecním zpravodaji, školním tablu apod.

Dále jsou také zpracovávány údaje v zájmových kroužcích, školní jídelně, při školních výletech a zájezdech.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem, či to není nutné ke splnění účelu (MŠMT, SVP, SPC, PPP, MěÚ, ČSI, apod.).

Subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce má právo:

 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu, resp. doplnění
 • na výmaz
 • na omezení zpracování
 • na přenositelnost údajů
 • vznést námitku
 • podat stížnost

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv dle uvedených
kontaktních údajů.

Zpět