Krátký pohled do historie školy v Bukovici

hostinecPrvní zmínky o škole se datují do r. 1877, kdy představitelé obce podali žádost o zřízení školy. Bohužel, žádost Zemská školní rada zamítla a souhlasila pouze se zřízením zimní školy v Polici nad Metují. Roku 1881 se začalo vyučovat v hostinci ,,U Horáků" čp. 28 (dnes Motorest Lucky Luck) a prvním učitelem byl ustanoven František Kneifl. stará školaV roce 1893 byla postavena jednotřídní škola, kde byl i byt učitele, a to nákladem 7515 zl. Jejího otevření se zúčastnila i řada významných hostů okresu, duchovenstva, vládní rada a historik W. W. Tomek. Plat učitele Fr. Kneifla činil 400 zl. ročně, funkční příplatek 50 zl. K tomu užívání bytu. Ve škole se začalo učit 40 žáků. V r. 1889-91 zde krátce učil Fr. Rada a J. Bezděk z Police. Po smrti Fr. Kneifla v r. 1899 nastoupil Fr. Rada a působil zde plných 20 let.
Do školy tehdy chodilo 50 - 64 žáků.

Poté nastoupil V. Chmelař z Vysoké Srbské, význačný ochotnický a hasičský činitel. R. 1929 - 30 byl zaveden ve škole vodovod a přestavěny záchody. Od r. 1932 zde 9 let učil Josef Kudrnáč z Vysoké Srbské. Smutnou kapitolou bylo krátké působení učitele J. Berana. Byl vznětlivý a hodně trestal. V březnu 1943 se ve škole oběsil. V tomto období zastihla žactvo epidemie spály a spalniček. Až do roku 1945 se vystřídala řada učitelů, z nichž někteří zde učili jen měsíc. V r. 1943 přišel A. Městka s manželkou, která vyučovala ručním pracím.

Po dobu války byla povinnost žactva sbírat všelicos - papír, kovy, šaty, boty, kosti, dále příspěvky Německému červenému kříži. Sbírali a sušili se šípky, žaludy, lipový květ, javorové semeno, kaštany. V r. 1944 byl učitel Městka totálně nasazen do Račic. Byl stanoven příděl na školu – 4,5l vitamínové št'ávy. 2,3 kg cukru, 2 kg kávoviny. 1x měsíčně příděl sýra a tvarohu. Majitel místní textilky věnoval dětem á 40 m flanelu a zefiru. Jak se blížila fronta, pro žáky nastala doba prázdnin. Od února 1945 bylo ve škole ubytováno vojsko. 9. května obcí projížděla Rudá armáda.

pan učitel MěstkaV roce 1946 se z vojenské služby vrátil učitel Městka. Do školy byl pořízen první rozhlasový přijímač. Polovina žáků dostala plané neštovice a z místní textilky každý dostal látku na 2 košile a trenýrky. V rámci potravinové pomoci UNRA děti dostávaly čokoládu a vařilo se kakao.

Škola pořádala v sokolovně k různým výročím přednášky a slavnostní akademie. Bylo zahájeno školní stravování: denně 1/4 l čaje nebo kávy, chléb a sýr. Od červeného kříže škola dostala 18 konzerv hrachové kaše a 4 kg kakaa.

V r. 1948 dochází ke změně politické orientace. Výuka a přebírání zkušeností, oslavy, výročí - vše se odvíjí od zdúrazňování Sovětského Svazu, ve škole se připomínají různé smlouvy, sjezdy, dny armády, dny horníků, zahájení pětiletého plánu - k tomu povinné besídky, výzdoba školy apod. Ustanovena školní rada, později přejmenovaná na SRPŠ. Prvním předsedou byl A. Krtička. Škola byla vyhlášena jako vzorová a místní textilka převzala nad školou patronát. V r. 1950 bylo na několik měsíců ukončeno školní stravování, avšak od začátku školního roku 1950 - 5l bylo znovu zavedeno. Škola získala projektor a nový radiopřijímač Tesla. V r. 1952 byl zrušen 5. ročník a převeden do polické školy.třída s učiteli

V r. 1957 nastupuje nový učitel a zároveň ředitel Josef John a byla ustavena pionýrská organizace.

V r. 1958 začíná činnost kroužku mladých požárníků (vedoucím je O. Beran) a sportovního kroužku (ved. Jar. Beneš). Opět dochází k epidemii spalniček a neštovic.

Generální oprava školy začala v září 1959 a trvala do října 1960. Po dobu přestavby se vyučovalo v bývalé čítárně ZK ROH v čp. 40. Výuka 1. - 4. ročníku v jedné třídě nebyla jednoduchá. Byla provedena přístavba 1. patra, kde byl byt učitelů a třída školy. V přízemí byly zřízeny prostory pro MŠ včetně sociálního zařízení a bylo zavedeno ústřední topení. Od r. 1964 ředitel školy J. John zavedl nový systém do výuky s využitím magnetofonu a vhodných nahrávek, rozvodem po třídě do sluchátek se část žáků věnovala vypracování úloh a druhé části se učitel věnoval osobně. Zároveň začal využívat barevných diapozitivů. Škola se stala centrem pro hospitaci učitelů nejen okolních obcí, též z Meziměstí, Hronova, Stárkova, Zbečníku, Velkého Poříčí, ale i z kraje. Škola získala promítací přístroj. V r. 1967 dochází k další přístavbě školy, v přízemí ložnice MŠ, v patře další třída pro ZŠ. Přistavěny kůlny. To vše v rámci akce ,,Z" za pomoci důchodců Hrubého z Hlavňova, Knittela z Pěkova, City, Krále, Paštiky z Bukovice a také uč. Johna, rodičů a občanů.děti

Opět se ve škole vyučoval 1. - 5. ročník a začal plavecký výcvik v Náchodě. Školní družina byla zřízena v bývalém kabinetu školy v r. 1969 a první vychovatelkou byla p. L. Teichmanová (roz. Janouchová).

Normalizace ve školství začala nutným slibem ředitele školy náměstkovi ONV a slibem učitelů a vychovatelek ŠD okresnímu školnímu inspektorovi. Na začátku šk. r. 1973 - 74 došlo ke změně ředitele – byla jmenována p. Božena Jiráková ze ZŠ Police. Učitel John byl ze školství propuštěn a nastoupil jako dělník do Veby Bukovice. Tak se KSČ vypořádala s učitelem, který dlouhodobě úspěšně působil na zdejší škole, kam jezdili učitelé poznávat nové metody výuky v malotřídní škole. A jen proto, že v r. 1968 vyjádřil svůj vlastní postoj k politické situaci v zemi.

Od r. 1971 do 1975 krátkodobě působily ve školní družině M. Genertová a Bl. Tichá – Hanousková. Neustálé střídání mělo vliv na kázeň žáků. V r. 1975 nastoupila vychovatelka Eva Horáčková, zlepšila se výchovná práce. Pozornost zaměřila na pracovní, výtvarnou (paličkování, drhání) a sportovní výchovu. Pod jejím vedením získaly děti při sportovních hrách v rámci přeboru okresu řadu předních míst. Po příchodu z MD v r. 1983 zde p. Horáčková působila nepřetržitě do r. 2009.s paní učitelkou

V r. 1985 odchází ředitelka školy p. Jiráková do důchodu, ředitelkou školy se stává D. Johnová a po 11 letech se vrací do školy J. John. Počet žáků se zvyšuje na 45, čemuž již nevyhovuje školní kuchyně s jídelnou. Po vybudování prodejny potravin byla družina přemístěna do 1. patra, kde byl dostatek prostoru a odpovídající sociální zařízeni pro 2 oddělení. Významnou událostí byla návštěva pracovníků Výzkumného pedagogického ústavu z Prahy v r. 1988.

Listopadem 1989 nastává nová etapa vývoje naší společnosti a obec se opět osamostatnila. Učitel John obdržel omluvný dopis za nucený odchod ze školství. Zároveň došlo k rozlepení úředně zalepených stránek školní kroniky. Učitelé využívají uvolněných metod výuky, talentované děti jsou zařazovány do matematické třídy v Polici. Děti chodí do šachového, dramatického a přírodovědeckého kroužku, do sborového zpěvu, výtvarného kroužku a do kroužku dovedných rukou. Zřizovatelem školy se stává Obec Bukovice. Oslavy 100 let založení školy v r. l993 - program začíná koncertem žáků ZUŠ z Police, besídka žáků ve společenské místnosti požární zbrojnice, zábavné odpoledne a Den otevřených dveří ZŠ, výstava fotografií a prací žáků. Nové učebnice matematiky upouštějí od problematického množinového pojetí, což přineslo úlevu jak žákům, tak i učitelům. Nastávají problémy s vytápěním družiny - Veba v likvidaci - přešlo se na elektrické vytápění.

V r. 1993 odchází ředitelka p. Johnová do důchodu po 25 letech působení ve zdejší škole. Ředitelem se opět stává do r. 1995 J. John, kdy odchází do důchodu. Do školy nastupuje Mgr. Ludmila Brátová z Police.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o stavební rekonstrukci a přístavbě školy, vyučování bylo od začátku r. 1996 přemístěno nad prodejnu do prostor školní družiny, školka a školní jídelna do společenské místnosti požární zbrojnice. Během stavebních prací byla zjištěna řada dalších stavebních nedostatků a náklady se tím navýšily. Přesto byla škola začátkem listopadu 1996 otevřena. Byla přistavěna jednopatrová budova, změnila se vnitřní dispozice školy, v přízemí s prostory MŠ, včetně nového sociálního zařízeni pro děti a šatny. V přízemi byla také zřízena školní kuchyně a jídelna. V prvním patře přístavby vznikly dvě místnosti skolní družiny se sociálním zařízením školy. Místo vznikla další třída a ředitelna. Zahájení provozu bylo dne 16. 11. Škola byla vybavena novými lavicemi, dvěma barevnými televizory, videopřehrávači, radiomagnetofony, varhanami, zpětným projektorem a diaprojektorem. Personál školy byl v té době ve složení: ředitelka ZŠ – Ludmila Brátová, učitelky ZŠ a vychovatelky ŠP - L. Svatoňová, K. Andresová, E. Horáčková, školnice ZŠ - M. Hanáková.

Při plynofikaci obce byly v r. 1999 instalovány 2 plynové kotle, tím se znatelně zlepšily tepelné poměry v budově. V r. 2000 účast 1. ročníku na XIII. všesokolském sletu se skladbou "Myši". Pochopením ředitelky školy byl do l. třídy přijat žák s velmi těžkým postižením a díky personálu školy, asistentky, ale i dětí, které se o něj staraly, mohl zdárně v Bukovic ukončit 5.třídu ZŠ.

V rámci akce ,,Počítače do škol" byla v bývalém kabinetu zřízena třída se 3 počítači a možností připojení na internet. Užívání internetu bylo umožněno i občanům. Počítači byla vybavena každá třída a ŠD. Ve šk. roce 2002-03 byly sloučeny ZŠ a MŠ se školní jídelnou v jednu příspěvkovou organizaci. Školu navštěvovalo nejvíce dětí od r. 1915!! - 50.

S koncem školního roku 2011-12 odchází do důchodu ředitelka Mgr.Ludmila Brátová a z výběrového řízení vyšla vítězně nová ředitelka školy Mgr.Irena Dobiasová.

Školu v obci nelze ničím nahradit. Poskytuje vzdělání dětem a podílí se na společenském a kulturním životě obce. Na zastupitelstvu obce i na občanech záleží, aby tradice nepřetržitého vyučování pokračovala další a další desetiletí.

Text je převzat z ročenky obce Bukovice vydané u příležitosti setkání rodáků a upraven. Za cenné fotografie děkujeme bukovickému rodákovi panu Matyáskovi.